FANDOM


Firequake là một Warframe Augment Mod dùng cho Ember, khi trang bị kẻ địch bị dính skill World on Fire sẽ bị quật ngã.

Thông số

Rank Khả năng quật ngã Hao tốn Conclave
0 50% 6 C5
1 65% 7 C5
2 80% 8 C8
3 100% 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể lấy từ việc đạt đến rank General đối với hệ syndicate Steel Meridian, hoặc là rank Exalted đối với hệ Red Veil, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 điểm standing để mua.

Chú thích

Minh họa

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.