FANDOM


Fast Hands tăng reload speed lên 5% mỗi rank và tối đa là 30% tại rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 2 C3
1 +10% 3 C3
2 +15% 4 C3
3 +20% 5 C4
4 +25% 6 C4
5 +30% 7 C5

Ghi chú

  • Tính toán thời gian nạp đạn bằng tốc độ nạp đạn là: Thời gian nạp đạn cơ bản ÷ (1+ Tốc độ nạp đạn cộng thêm)
  • Khi max rank, ước tính giảm 23% thời gian nạp đạn.
  • Với vũ khí dạng cung như Paris, Fast Hands không tăng tốc độ mũi tên.

Khác

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.