FANDOM


Fast Deflection tăng tỷ lệ hồi Shield của Warframe. Không tác dụng lên delay khi hồi.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +15% 4 C5
1 +30% 5 C5
2 +45% 6 C6
3 +60% 7 C8
4 +75% 8 C9
5 +90% 9 C10

Notes

  • Có thể cộng dồn với Fortitude tổng lượng tỷ lệ tăng hồi khiên là +170% với 20% cơ hội kháng hiệu ứng đánh ngã.
  • Fast Deflection lý tưởng cho Frame có lượng máu thấp và tỷ lệ giáp mỏng, các frame chuyên cast như Volt, Mag, hoặc Nova phụ thuộc rất nhiều vào khiên để tránh sát thương.

Media

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.