FANDOM


Fanged Fusillade tăng sát thương Slash b.svg Slash súng trường lên 20% mỗi rank mà tối đa 120% tại rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +20% 6 C8
1 +40% 7 C8
2 +60% 8 C11
3 +80% 9 C14
4 +100% 10 C17
5 +120% 11 C20

Cách kiếm

  • Mod này ban đầu có thể có được bằng cách đạt 10 Exposure Point trong event Operation: Gate Crash .
  • Là phần thưởng ngẫu nhiên của nhiệm vụ cuói cùng hoàn thành thử thách Endurance của Emergency Exit Tactical Alert.
  • Fanged Fusillade là đồ bán theo kì của Baro Ki'Teer với giá PrimeBucks‍375 và ‍ 150,000‍ Credits64. Nhớ rằng hàng của Baro Ki'Teer thay đổi mỗi lần xuất hiện, và mod này có thể không xuất hiện vào lần sắp tới.

Ghi chú

  • Có thể kết hợp với Sawtooth Clip để tăng 150% sát thương Slash b.svg Slash .
  • Khi tính toán tổng sát thương thực, một vũ khí sẽ yêu cầu một phần trăm sát thương Slash bằng 75% ủa tổng sát thương cơ bản bằng với sát thương thực tăng lên bởi mod ele tiêu chuẩn (tăng sát thương ele tương ứng bằng 90%). Phần trăm sát thương Slash cao hơn 75%, mod này sẽ khả thi hơn trái ngược với mod ele, và ngược lại với giá trị thấp hơn. Tính toán này chỉ liên quan đến sát thương thực, và không đi vào xem xét sát thương nhân lên giáp/thịt tươi/khiên kẻ địch.

Khác

  • fusillade mô tả một loạt đạn đồng thời bắn ra hoặc bắn liên tục.

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.