FANDOMEscape Velocity là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Worm Hole của Nova; giúp Nova và các đồng minh tăng tốc độ di chuyển sau khi dịch chuyển qua Worm Hole.

Stats

Cấp độ Tốc độ di chuyển Thời gian Hao phí Conclave
0 30% 4s 6 C5
1 35% 5s 7 C5
2 40% 6s 8 C8
3 50% 7s 9 C10


Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ General của Steel Meridian, hoặc cấp độ Genius của Cephalon Suda, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Chú ý

  • Tốc độ di chuyển tăng lên không ảnh hưởng bởi Power Strength.
    • Tốc độ di chuyển tăng lên được cộng dồn với kĩ năng Speed của Volt.
  • Thời gian ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Thời gian tăng tốc được làm mới khi người chơi di chuyển qua một WormHole được kích hoạt lại.
  • Mặc dù được mô tả là ảnh hưởng tới các đồng minh, nhưng thực tế nó chỉ ảnh hưởng tới Warframes và không áp dụng cho Specters, những cái bóng được tạo ra như Decoy của Loki.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.