FANDOM


Một số Enemy Body Parts (Bộ phận cơ thể của địch) sẽ áp dụng một số nhân nhất định cho sát thương nếu bắn (hoặc đánh) trúng. Những bộ phận đó là đặc trưng cho mỗi kẻ địch, và bắn vào những điểm đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các loại sát thương

Số nhân của các bộ phận


Corpus

Cả kẻ địch người và MOA của IconCorpusBCorpus có hệ số x2 khi bắn trúng đầu. Nhưng, không nên nhầm lẫn đầu và súng của MOA: Đầu của nó nhỏ và ở đằng trước, không phải ở trên. MOA ngoài ra còn có hệ số x3 sát thương khi bắn trúng hộp đen ở sau 2 chân và hệ số x0.5 (nhận nửa sát thương) ở súng.

Tên kẻ địch Hệ số bộ phận cơ thể Hệ số bộ phận cơ thể Hệ số bộ phận cơ thể
Crewman Đầu (2x)
Sniper Crewman Đầu (2x)
Prod Crewman Đầu (2x)
Corpus Tech Đầu (2x)
MOA Đầu (2x) Hộp đen (3x) Súng (0.5x)
Shockwave MOA Đầu (2x) Hộp đen (3x) Súng (0.5x)
Railgun MOA Đầu (2x) Hộp đen (3x) Súng (0.5x)
Fusion MOA Đầu (2x) Hộp đen (3x) Súng (0.5x)
Shield Osprey
Mine Osprey
Leech Osprey

Grineer

Tất cả kẻ địch IconGrineerBGrineer có hệ số x2 khi bắn trúng đầu. Còn riêng Roller có "đầu" không thì chưa biết.

Tên kẻ địch Hệ số bộ phận cơ thể
Butcher Đầu (2x)
Powerfist Đầu (2x)
Flameblade Đầu (2x)
Scorpion Đầu (2x)
Ballista Đầu (2x)
(Elite) Lancer Đầu (2x)
Shield Lancer Đầu (2x)
Trooper Đầu (2x)
Scorch Đầu (2x)
Seeker Đầu (2x)
Eviscerator Đầu (2x)
Heavy Gunner Đầu (2x)
Napalm Đầu (2x)
Bombard Đầu (2x)
Commander Đầu (2x)
Roller

Infested

Gần như tất cả IconInfestedBInfested đều có hệ số x2 khi bắn trúng đầu. Ngoài ra, các điểm yếu trên khớp tay của Ancients thì có hệ số x3.

Đối với Charger, cái đầu Grineer (dưới cằm) và đầu thật của nó đều được tính hệ số.

Tên kẻ địch Hệ số bộ phận cơ thể Hệ số bộ phận cơ thể Hệ số bộ phận cơ thể
Charger Đầu (2x)
Runner Đầu (2x)
Leaper Đầu (2x)
Crawler Đầu (2x)
Nauseous Crawler Đầu (2x)
Toxic Crawler Đầu (2x)
Ancient Healer Đầu (2x) Tay (3x) Lưng (0.5x)
Ancient Disrupter Đầu (2x) Tay (3x) Lưng (0.5x)
Toxic Ancient Đầu (2x) Tay (3x) Lưng (0.5x)
Tar-Mutalist MOA Fanny Pack (3x) Súng (0.5x)
Swarm-Mutalist MOA Fanny Pack (3x) Súng (0.5x)
Brood Mother Đầu (2x) Khe ngực hở (2x)
Boiler Đầu (2x)

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.