FANDOM


Elemental SandstormWarframe Augment Mod cho Inaros làm cho Sandstorm gây procs status dựa vào kiểu sát thương hoặc mod được dùng trên vũ khí cận chiến đang cầm.

Chỉ số

Rank Status chance Cost Conclave
0 12.5% 6 C5
1 25% 7 C5
2 37.5% 8 C8
3 50% 9 C10

Cách kiếm

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.