FANDOM


Eagle Eye mod tăng ống nhòm của súng trường lên 10% mỗi rank và tối đa là 40% tại rank 3. Bắt đầu vào Update 12.6, Eagle Eye cũng tăng phạm vi ủa bất kì Sentinels có thể bắn kẻ địch nếu thêm vào trong vũ khí của Sentinel .

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +10% 4 C3
1 +20% 5 C3
2 +30% 6 C4
3 +40% 7 C5

Ghi chú

  • Hiệu ứng tương tự có thể đạt được bằng cách giảm Góc nhìn trong Tùy chọn.

Khác

  • Eagle Eye không có polarity khi mới phát hành.

Media

Patch History

See also

  • Hawk Eye, the Pistol counterpart of this mod.
Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.