FANDOM


PrimeBucks Ducats là một loại đơn vị tiền tệ dùng để mua vật phẩm được bán bởi Baro Ki'Teer, ví dụ nhưng những Mods đặc biệt, hoặc vũ khí có giới hạn. Đây là một đơn vị duy nhất kiếm từ việc bán đồ Prime tại Void Trader's Kiosks có thể tìm thấy ở tất cả các Relay.

Giá trị

Xem danh sách trang bị có thể bán được và giá

Edit Price Table.

Part Drop Location Blueprint Value Crafted Value
DEPrimeDualBroncos Akbronco Prime Blueprint Lith T1 Common
Meso O1 Common
Lith S2 Common (V)
Lith S3 Common (V)
Meso S3 Common (V)
PrimeBucks‍10 N/A
DEPrimeDualBroncos Akbronco Prime Link Lith A2 Uncommon
Lith N1 Uncommon (V)
Lith S5 Uncommon (V)
Axi S1 Uncommon (V)
N/A PrimeBucks‍30
DEPrimeAnkyros Ankyros Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍20 N/A
DEPrimeAnkyros Ankyros Prime Blade Prime Vault N/A PrimeBucks‍50
DEPrimeAnkyros Ankyros Prime Gauntlet Prime Vault N/A PrimeBucks‍20
AshPrime Ash Prime Blueprint Lith S3 Uncommon (V)
Meso C1 Uncommon (V)
Meso S3 Uncommon (V)
PrimeBucks‍50 N/A
AshPrime Ash Prime Chassis Meso V2 Common (V)
Neo N4 Common (V)
Axi B1 Common (V)
PrimeBucks‍20 PrimeBucks‍20
AshPrime Ash Prime Helmet Meso N2 Uncommon (V)
Meso V4 Uncommon (V)
Neo N3 Uncommon (V)
Neo V4 Uncommon (V)
Axi N2 Uncommon (V)
PrimeBucks‍30 PrimeBucks‍50
AshPrime Ash Prime Systems Neo N5 Uncommon (V)
Axi N1 Rare (V)
PrimeBucks‍50 PrimeBucks‍50
PrimeBo Bo Prime Blueprint PrimeBucks‍20 N/A
PrimeBo Bo Prime Handle N/A PrimeBucks‍30
PrimeBo Bo Prime Ornament N/A PrimeBucks‍10
FixedPrimeBoar Boar Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍20 N/A
FixedPrimeBoar Boar Prime Barrel Prime Vault N/A PrimeBucks‍20
FixedPrimeBoar Boar Prime Receiver Prime Vault N/A PrimeBucks‍10
FixedPrimeBoar Boar Prime Stock Prime Vault N/A PrimeBucks‍20
DEPrimeBoltor Boltor Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍30 N/A
DEPrimeBoltor Boltor Prime Barrel Prime Vault N/A PrimeBucks‍20
DEPrimeBoltor Boltor Prime Receiver Prime Vault N/A PrimeBucks‍20
DEPrimeBoltor Boltor Prime Stock Prime Vault N/A PrimeBucks‍10
PrimeBraton Braton Prime Blueprint Lith N3 Uncommon
Lith V3 Common
Axi V6 Common
Meso V1 Uncommon (V)
Axi C2 Common (V)
Axi N1 Common (V)
PrimeBucks‍20 N/A
PrimeBraton Braton Prime Barrel Meso G1 Common
Meso S5 Common
Lith A1 Common (V)
Meso N3 Common (V)
Neo A1 Common (V)
N/A PrimeBucks‍30
PrimeBraton Braton Prime Receiver Lith B2 Uncommon
Axi V2 Uncommon (V)
Axi V3 Uncommon (V)
Axi V5 Uncommon (V)
N/A PrimeBucks‍30
PrimeBraton Braton Prime Stock Meso N5 Common
Neo B2 Common
Neo V2 Common
Axi E2 Common
Meso N1 Common (V)
Neo N4 Common (V)
Axi A1 Common (V)
N/A PrimeBucks‍20
PrimeBronco Bronco Prime Blueprint Lith H1 Common
Meso S2 Common
Meso V5 Common
Lith N1 Common (V)
Lith S1 Common (V)
Meso C2 Common (V)
Meso N2 Common (V)
Meso N3 Common (V)
Axi N2 Common (V)
Axi S1 Common (V)
PrimeBucks‍10 N/A
PrimeBronco Bronco Prime Barrel Axi E2 Uncommon
Neo V1 Uncommon (V)
Axi N3 Uncommon (V)
N/A PrimeBucks‍50
PrimeBronco Bronco Prime Receiver Neo S8 Common
Meso F1 Common (V)
Neo B1 Common (V)
Neo N6 Common (V)
Neo V4 Common (V)
Axi S1 Common (V)
N/A PrimeBucks‍20
PrimeBurston Burston Prime Blueprint Lith T1 Common
Meso V1 Common (V)
Neo S6 Common (V)
Neo T1 Common (V)
PrimeBucks‍20 N/A
PrimeBurston Burston Prime Barrel Neo V5 Uncommon
Lith F2 Uncommon (V)
Neo B1 Uncommon (V)
Axi T1 Uncommon (V)
N/A PrimeBucks‍20
PrimeBurston Burston Prime Receiver Lith N3 Common
Neo H1 Common
Lith S5 Common (V)
Neo S3 Common (V)
N/A PrimeBucks‍30
PrimeBurston Burston Prime Stock Meso C3 Common
Meso S5 Common
Lith K1 Common (V)
Lith V1 Common (V)
Meso N3 Common (V)
Neo S2 Common (V)
N/A PrimeBucks‍10
PrimeCarrier Carrier Prime Blueprint Meso V1 Common (V)
Meso V3 Common (V)
Meso V4 Common (V)
Neo S3 Common (V)
PrimeBucks‍20 N/A
PrimeCarrier Carrier Prime Carapace Lith S5 Common (V)
Neo S1 Common (V)
Axi N2 Common (V)
N/A PrimeBucks‍50
PrimeCarrier Carrier Prime Cerebrum Lith C1 Rare (V)
Meso C1 Rare (V)
Meso C2 Rare (V)
Meso N3 Uncommon (V)
N/A PrimeBucks‍50
PrimeCarrier Carrier Prime Systems Lith N2 Common (V)
Lith S2 Common (V)
Lith S3 Common (V)
Neo A1 Common (V)
Neo V3 Common (V)
Axi V1 Common (V)
N/A PrimeBucks‍30
SwordPrime Dakra Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍20 N/A
SwordPrime Dakra Prime Blade Prime Vault N/A PrimeBucks‍20
SwordPrime Dakra Prime Handle Prime Vault N/A PrimeBucks‍10
DualKamasPrime Dual Kamas Prime Blueprint Lith S6 Common (V)
Neo T1 Common (V)
Neo V1 Common (V)
Axi N3 Common (V)
Axi V1 Common (V)
Axi V5 Common (V)
PrimeBucks‍20 N/A
DualKamasPrime Dual Kamas Prime Blade Meso D1 Rare (V) N/A PrimeBucks‍50
DualKamasPrime Dual Kamas Prime Handle Meso F1 Uncommon (V)
Meso N1 Uncommon (V)
Axi A1 Uncommon (V)
N/A PrimeBucks‍20
EmberPrime Ember Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍50 N/A
EmberPrime Ember Prime Chassis Prime Vault PrimeBucks‍10 PrimeBucks‍10
EmberPrime Ember Prime Helmet Prime Vault PrimeBucks‍10 PrimeBucks‍10
EmberPrime Ember Prime Systems Prime Vault PrimeBucks‍30 PrimeBucks‍20
PrimeFang Fang Prime Blueprint Lith V2 Common
Neo B2 Common
Lith K1 Common (V)
Meso N1 Common (V)
Meso S4 Common (V)
Neo N2 Common (V)
PrimeBucks‍20 N/A
PrimeFang Fang Prime Blade Neo S7 Common
Axi B2 Common
Lith C1 Common (V)
Lith F1 Common (V)
Lith N1 Common (V)
Lith S5 Common (V)
Lith S6 Common (V)
Axi B1 Common (V)
Axi N1 Common (V)
N/A PrimeBucks‍10
PrimeFang Fang Prime Handle Neo V2 Common
Axi V6 Uncommon
Lith F2 Uncommon (V)
Meso N1 Common (V)
Meso N2 Common (V)
Meso S4 Uncommon (V)
Neo N3 Uncommon (V)
Axi H2 Common (V)
N/A PrimeBucks‍20
FrostPrimecropped Frost Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍20 N/A
FrostPrimecropped Frost Prime Chassis Prime Vault PrimeBucks‍10 PrimeBucks‍10
FrostPrimecropped Frost Prime Helmet Prime Vault PrimeBucks‍10 PrimeBucks‍10
FrostPrimecropped Frost Prime Systems Prime Vault PrimeBucks‍20 PrimeBucks‍20
PrimeGlaive Glaive Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍50 N/A
PrimeGlaive Glaive Prime Blade Prime Vault N/A PrimeBucks‍20
PrimeGlaive Glaive Prime Disc Prime Vault N/A PrimeBucks‍20
PrimeHikou Hikou Prime Blueprint Lith S1 Common (V)
Meso N2 Common (V)
PrimeBucks‍10 N/A
PrimeHikou Hikou Prime Pouch Axi K1 Common (V)
Axi V2 Common (V)
N/A PrimeBucks‍20
PrimeHikou Hikou Prime Stars Lith F2 Common (V)
Neo N1 Common (V)
N/A PrimeBucks‍20
KavasaPrimeCollar Kavasa Prime Collar Blueprint Lith S4 Uncommon (V)
Neo N1 Uncommon (V)
Axi G1 Uncommon (V)
PrimeBucks‍30 N/A
KavasaPrimeCollar Kavasa Prime Collar Band N/A PrimeBucks‍50
KavasaPrimeCollar Kavasa Prime Collar Buckle N/A PrimeBucks‍50
DELatronPrime Latron Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍10 N/A
DELatronPrime Latron Prime Barrel Prime Vault N/A PrimeBucks‍10
DELatronPrime Latron Prime Receiver Prime Vault N/A PrimeBucks‍10
DELatronPrime Latron Prime Stock Prime Vault N/A PrimeBucks‍10
PrimeLex Lex Prime Blueprint Meso C3 Common
Lith S4 Common (V)
Meso D1 Common (V)
Neo N2 Common (V)
Axi A2 Uncommon (V)
PrimeBucks‍10 N/A
PrimeLex Lex Prime Barrel Lith A2 Common
Lith V2 Common
Meso S5 Common
Axi N5 Common
Meso V4 Common (V)
Neo N3 Common (V)
Neo S1 Common (V)
Axi A2 Common (V)
Axi K1 Common (V)
N/A PrimeBucks‍20
PrimeLex Lex Prime Receiver Meso N5 Common
Axi E2 Common
Lith M1 Common (V)
Axi A2 Common (V)
Axi C1 Common (V)
Axi H2 Common (V)
Axi N2 Common (V)
N/A PrimeBucks‍30
LokiPrime Loki Prime Blueprint PrimeBucks‍30 N/A
LokiPrime Loki Prime Chassis PrimeBucks‍20 PrimeBucks‍20
LokiPrime Loki Prime Helmet PrimeBucks‍30 PrimeBucks‍50
LokiPrime Loki Prime Systems PrimeBucks‍50 PrimeBucks‍50
MagPrimecropped Mag Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍10 N/A
MagPrimecropped Mag Prime Chassis Prime Vault PrimeBucks‍10 PrimeBucks‍10
MagPrimecropped Mag Prime Helmet Prime Vault PrimeBucks‍20 PrimeBucks‍20
MagPrimecropped Mag Prime Systems Prime Vault PrimeBucks‍20 PrimeBucks‍20
PrimeNikana Nikana Prime Blueprint Neo S8 Uncommon
Neo N5 Rare (V)
Axi A1 Rare (V)
PrimeBucks‍50 N/A
PrimeNikana Nikana Prime Blade Meso N4 Rare
Meso V2 Rare (V)
Neo N4 Rare (V)
N/A PrimeBucks‍50
PrimeNikana Nikana Prime Hilt Axi N4 Rare
Neo N6 Rare (V)
Axi N2 Rare (V)
N/A PrimeBucks‍30
NovaPrime Nova Prime Blueprint Neo N2 Uncommon (V) PrimeBucks‍10 N/A
NovaPrime Nova Prime Chassis Lith N1 Rare (V)
Neo V1 Rare (V)
PrimeBucks‍50 PrimeBucks‍50
NovaPrime Nova Prime Helmet Lith C1 Common (V)
Meso C1 Common (V)
PrimeBucks‍20 PrimeBucks‍20
NovaPrime Nova Prime Systems Lith C1 Common (V)
Meso S1 Common (V)
Neo S2 Common (V)
PrimeBucks‍50 PrimeBucks‍50
NyxPrime Nyx Prime Blueprint Lith S2 Common (V)
Neo V1 Common (V)
PrimeBucks‍50 N/A
NyxPrime Nyx Prime Chassis Neo N1 Rare (V) PrimeBucks‍50 PrimeBucks‍50
NyxPrime Nyx Prime Helmet Meso N1 Rare (V) PrimeBucks‍50 PrimeBucks‍50
NyxPrime Nyx Prime Systems Neo S2 Uncommon (V) PrimeBucks‍10 PrimeBucks‍50
ArchwingSuitPrime Odonata Prime Blueprint Lith F1 Uncommon (V)
Meso C2 Uncommon (V)
Meso S1 Uncommon (V)
PrimeBucks‍30 N/A
ArchwingSuitPrime Odonata Prime Harness Lith K1 Common (V)
Axi K1 Common (V)
Axi T1 Common (V)
Axi V4 Common (V)
PrimeBucks‍30 PrimeBucks‍40
ArchwingSuitPrime Odonata Prime Systems Lith F2 Common (V)
Neo N3 Common (V)
Axi V1 Common (V)
PrimeBucks‍30 PrimeBucks‍40
ArchwingSuitPrime Odonata Prime Wings Axi N1 Uncommon (V) PrimeBucks‍30 PrimeBucks‍40
PrimePolearm Orthos Prime Blueprint Axi B2 Uncommon
Meso B1 Uncommon (V)
Axi C1 Uncommon (V)
Axi V3 Uncommon (V)
PrimeBucks‍10 N/A
PrimePolearm Orthos Prime Blade Lith B2 Uncommon
Meso D1 Uncommon (V)
N/A PrimeBucks‍10
PrimePolearm Orthos Prime Handle Meso N4 Common
Neo H1 Common
Meso B1 Common (V)
Meso D1 Common (V)
N/A PrimeBucks‍10
PrimeBowM Paris Prime Blueprint Lith H1 Common
Axi E2 Common
Axi O1 Common
Lith F1 Common (V)
Lith S4 Common (V)
Meso S1 Common (V)
Meso V2 Common (V)
Axi G1 Common (V)
Axi V4 Common (V)
PrimeBucks‍10 N/A
PrimeBowM Paris Prime Grip Meso S2 Uncommon
Lith S1 Uncommon (V)
N/A PrimeBucks‍30
PrimeBowM Paris Prime Upper Limb Lith V2 Uncommon
Meso N4 Common
Lith F2 Common (V)
Lith N2 Common (V)
Lith V1 Common (V)
Meso S1 Uncommon (V)
Neo S2 Uncommon (V)
Axi N3 Common (V)
N/A PrimeBucks‍10
PrimeBowM Paris Prime Lower Limb Lith B2 Common
Lith V2 Common
Lith V3 Common
Meso O1 Common
Lith V1 Common (V)
Meso F1 Common (V)
Neo S2 Common (V)
N/A PrimeBucks‍10
PrimeBowM Paris Prime String Meso S2 Common
Neo V5 Common
Lith S1 Common (V)
Lith S3 Common (V)
Neo B1 Common (V)
Neo N3 Common (V)
Neo N4 Common (V)
Neo V3 Common (V)
N/A PrimeBucks‍10
ReaperPrime Reaper Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍10 N/A
ReaperPrime Reaper Prime Blade Prime Vault N/A PrimeBucks‍20
ReaperPrime Reaper Prime Handle Prime Vault N/A PrimeBucks‍10
DERhinoPrime Rhino Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍50 N/A
DERhinoPrime Rhino Prime Chassis Prime Vault PrimeBucks‍10 PrimeBucks‍10
DERhinoPrime Rhino Prime Helmet Prime Vault PrimeBucks‍20 PrimeBucks‍20
DERhinoPrime Rhino Prime Systems Prime Vault PrimeBucks‍10 PrimeBucks‍10
SarynPrime Saryn Prime Blueprint Meso C3 Uncommon
Lith S4 Rare (V)
Meso S4 Rare (V)
Neo S1 Rare (V)
PrimeBucks‍30 N/A
SarynPrime Saryn Prime Chassis Meso S2 Rare
Neo S2 Rare (V)
PrimeBucks‍20 PrimeBucks‍20
SarynPrime Saryn Prime Helmet Meso S5 Uncommon
Lith A1 Uncommon (V)
Neo V4 Uncommon (V)
PrimeBucks‍30 PrimeBucks‍50
SarynPrime Saryn Prime Systems Lith H1 Common
Meso N4 Common
Meso C1 Common (V)
Meso F1 Common (V)
Neo N5 Common (V)
Axi G1 Common (V)
Axi T1 Common (V)
PrimeBucks‍50 PrimeBucks‍50
PrimeScindo Scindo Prime Blueprint Lith F1 Uncommon (V) PrimeBucks‍50 N/A
PrimeScindo Scindo Prime Blade Axi S1 Rare (V) N/A PrimeBucks‍50
PrimeScindo Scindo Prime Handle Meso C1 Uncommon (V) N/A PrimeBucks‍30
DESicarus Prime Sicarus Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks‍20 N/A
DESicarus Prime Sicarus Prime Barrel Prime Vault N/A PrimeBucks‍10
DESicarus Prime Sicarus Prime Receiver Prime Vault N/A PrimeBucks‍50
PrimeSoma Soma Prime Blueprint Lith M1 Uncommon (V)
Neo S1 Common (V)
PrimeBucks‍10 N/A
PrimeSoma Soma Prime Stock Lith S2 Rare (V)
Meso S1 Rare (V)
N/A PrimeBucks‍50
PrimeSoma Soma Prime Receiver Lith S3 Uncommon (V)
Neo N1 Uncommon (V)
N/A PrimeBucks‍30
PrimeSoma Soma Prime Barrel Neo S3 Common (V) N/A PrimeBucks‍10
PrimeLiDagger Spira Prime Blueprint Lith V4 Common
Meso V5 Common
Lith N2 Common (V)
Meso V1 Common (V)
Meso V3 Common (V)
PrimeBucks‍10 N/A
PrimeLiDagger Spira Prime Blade Meso S6 Rare
Lith S5 Rare (V)
Neo S3 Rare (V)
N/A PrimeBucks‍20
PrimeLiDagger Spira Prime Pouch Neo S8 Rare
Lith S1 Rare (V)
Lith S3 Rare (V)
Lith S6 Rare (V)
Meso S3 Rare (V)
N/A PrimeBucks‍20
TrinityPrime Trinity Prime Blueprint Lith K1 Uncommon (V)
Meso S4 Uncommon (V)
Neo N6 Uncommon (V)
Axi S1 Uncommon (V)
PrimeBucks‍30 N/A
TrinityPrime Trinity Prime Chassis Lith S4 Uncommon (V)
Neo S1 Uncommon (V)
Axi H1 Uncommon (V)
Axi H2 Uncommon (V)
PrimeBucks‍30 PrimeBucks‍20
TrinityPrime Trinity Prime Helmet Neo D1 Uncommon (V)
Neo N7 Common (V)
Neo S6 Common (V)
Axi C1 Common (V)
Axi V3 Common (V)
PrimeBucks‍30 PrimeBucks‍50
TrinityPrime Trinity Prime Systems Neo B1 Common (V)
Axi A1 Common (V)
Axi C2 Common (V)
Axi V2 Common (V)
Axi V3 Common (V)
Axi V4 Common (V)
PrimeBucks‍50 PrimeBucks‍50
PrimeVasto Vasto Prime Blueprint Neo S3 Uncommon (V) PrimeBucks‍50 N/A
PrimeVasto Vasto Prime Barrel Neo D1 Common (V)
Neo N2 Common (V)
Axi V3 Common (V)
N/A PrimeBucks‍10
PrimeVasto Vasto Prime Receiver Lith A1 Common (V)
Meso V2 Common (V)
N/A PrimeBucks‍30
VectisPrime Vectis Prime Blueprint Lith A1 Uncommon (V)
Neo A1 Uncommon (V)
PrimeBucks‍50 N/A
VectisPrime Vectis Prime Barrel Neo N1 Common (V)
Axi C1 Common (V)
Axi H1 Common (V)
Axi T1 Common (V)
N/A PrimeBucks‍20
VectisPrime Vectis Prime Receiver Meso V1 Rare (V) N/A PrimeBucks‍50
VectisPrime Vectis Prime Stock Neo B1 Uncommon (V)
Axi V2 Rare (V)
Axi V3 Rare (V)
Axi V4 Rare (V)
N/A PrimeBucks‍50
VoltPrime Volt Prime Blueprint Neo V1 Uncommon (V)
Axi N3 Uncommon (V)
PrimeBucks‍30 N/A
VoltPrime Volt Prime Chassis Meso V2 Uncommon (V)
Meso V3 Uncommon (V)
PrimeBucks‍50 PrimeBucks‍50
VoltPrime Volt Prime Helmet Axi V1 Uncommon (V) PrimeBucks‍20 PrimeBucks‍50
VoltPrime Volt Prime Systems Lith V1 Uncommon (V) PrimeBucks‍30 PrimeBucks‍50
WyrmPrime Wyrm Prime Blueprint PrimeBucks‍50 N/A
WyrmPrime Wyrm Prime Carapace N/A PrimeBucks‍30
WyrmPrime Wyrm Prime Cerebrum N/A PrimeBucks‍30
WyrmPrime Wyrm Prime Systems N/A PrimeBucks‍30

Người bán hàng

Xem danh sách các vật phẩm bán trên hệ PC

Edit Trades Table

Vật phẩm Giá trị Thời gian đã xuất hiện
PrimedContinuity
Primed Continuity
100,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍350 2014, December 12 - 14
2015, February 20 - 22
2015, November 27 - 29
PrimedRavage
Primed Ravage
100,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍280 2014, December 12 - 14
2015, June 13 - 15
2015, September 18 - 20
PrimedEosChestPlate
Prime Eos Chest Plate
75,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍125 2014, December 12 - 14
2015, February 20 - 22
2016, February 12 - 14
MaraDetron
Mara Detron
200,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍500 2014, December 12 - 14
2015, May 15 - 17
2016, February 26 - 28
PrimedFlow
Primed Flow
110,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍350 2014, December 26 - 28
2015, March 06 - 08
2015, December 11 - 13
PrimedPointBlank
Primed Point Blank
110,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍300 2014, December 26 - 28
2015, August 21 - 23
2015, December 25 - 27
PrimedEosShoulderPlate
Prime Eos Shoulder Plate (Left)
75,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍50 2014, December 26 - 28
2015, March 06 - 08
2016, February 12 - 14
PrimedEosShoulderPlate
Prime Eos Shoulder Plate (Right)
75,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍50 2014, December 26 - 28
2015, March 06 - 08
2016, February 12 - 14
PrimedFastHands
Primed Fast Hands
120,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍375 2015, January 09 - 11
2015, March 20 - 22
2015, December 11 - 13
PrimedHeavyTrauma
Primed Heavy Trauma
100,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍350 2015, January 09 - 11
2015, August 07 - 09
2016, March 11 - 13
PrimedEosSpurs
Prime Eos Spurs (Left)
50,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍65 2015, January 09 - 11
2015, March 20 - 22
2016, February 12 - 14
PrimedEosSpurs
Prime Eos Spurs (Right)
50,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍65 2015, January 09 - 11
2015, March 20 - 22
2016, February 12 - 14
PrimedHeatedCharge
Primed Heated Charge
175,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍350 2015, January 23 - 25
2015, April 03 - 05
2016, March 25 - 27
PyraSugatra
Pyra Sugatra
200,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍100 2015, January 23 - 25
2015, April 17 - 19
2016, February 26 - 28
PrismaGorgon
Prisma Gorgon
50,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍600 2015, January 23 - 25
2015, April 03 - 05
2016, February 12 - 14
PrimedReach
Primed Reach
220,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍300 2015, February 06 - 08
2015, July 10 - 12
2016, February 12 - 14
PrimedPistolAmmoMutation
Primed Pistol Mutation
140,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2015, February 06 - 08
2015, April 17 - 19
2016, March 25 - 27
PrismaVerituxFix
Prisma Veritux
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍550 2015, February 06 - 08
2015, June 26 - 28
2015, November 13 - 15
PrismaSigil
Prisma Sigil
50,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍50 2015, February 06 - 08
2015, July 24 - 26
2016, March 11 - 13
150px
Prisma Yamako
250,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2015, February 20 - 22
2015, July 10 - 12
2016, March 25 - 27
PrismaLiset
Prisma Liset Skin
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍120 2015, March 06 - 08
2015, July 24 - 26
2016, March 25 - 27
NexusFurPattern
Nexus Fur Pattern
300,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍150 2015, March 20 - 22
2015, August 21 - 23
BobbleheadBaroKiTeer
Baro Ki'Teer Noggle
250,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍100 2015, April 03 - 05
2015, June 13 - 15
2016, March 11 - 13
JoltNew
Jolt
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍300 2015, April 17 - 19
2015, September 04 - 06
150px
Prisma Hecate Syandana
300,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍250 2015, April 17 - 19
2015, August 07 - 09
PrimedSlipMagazine
Primed Slip Magazine
200,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍280 2015, May 02 - 04
2015, August 07 - 09
PrismaDaedalusChestPlate
Prisma Daedalus Chest Plate
100,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍150 2015, May 02 - 04
2015, September 04 - 06
VoltaicStrikeModU145
Voltaic Strike
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍300 2015, May 02 - 04
LeftPrismaDaedalusShinGuard
Left Prisma Daedalus Shin Guard
75,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍65 2015, May 15 - 17
2015, September 18 - 20
RightPrismaDaedalusShinGuard
Right Prisma Daedalus Shin Guard
75,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍65 2015, May 15 - 17
2015, September 18 - 20
HighVoltageNew
High Voltage
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍300 2015, May 15 - 17
PrismaSkana
Prisma Skana
175,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍510 2015, May 29 - 31
2015, October 16 - 18
LeftPrismaDaedalusShoulderGuard
Left Prisma Daedalus Shoulder Guard
75,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍65

2015, May 29 - 31
2015, October 2 - 4

2016, March 23 - 25

RightPrismaDaedalusShoulderGuard
Right Prisma Daedalus Shoulder Guard
75,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍65

2015, May 29 - 31
2015, October 2 - 4

2016, Mars 23 -25

ShellShockModU145
Shell Shock
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍300 2015, May 29 - 31
PrismaGrakata
Prisma Grakata
100,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍610 2015, June 13 - 15
2015, October 30 - November 01
PrimedPistolGambit
Primed Pistol Gambit
220,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2015, June 26 - 28
2015, November 13 - 15
PrismaArrow
Prisma Arrows
75,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍350 2015, June 26 - 28
2016, March 11 - 13
PrismaDualCleavers
Prisma Dual Cleavers
200,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍490 2015, July 10 - 12
2015, November 27 - 29
VandalElectroProd
Prova Vandal
250,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍410 2015, July 24 - 26
2016, March 25 - 27
DEWraithMachete
Machete Wraith
250,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍410 2015, July 24 - 26
PrismaTetra
Prisma Tetra
50,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2015, August 07 - 09
PrismaSentinel
Prisma Shade
300,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍500 2015, August 21 - 23
PrismaJetWings
Prisma Jet Sentinel Wings
200,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍300 2015, September 04 - 06
PrismaKoiTail
Prisma Koi Sentinel Tail
200,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍200 2015, September 04 - 06
FangedFusilladeNew
Fanged Fusillade
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍375 2015, September 18 - 20
2016, March 11 - 13
VermillionStorm
Vermillion Storm
175,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍385 2015, October 02 - 04
2016, March 23 - 25
AstralTwilight
Astral Twilight
175,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍385 2015, October 02 - 04
2016, March 23 - 25
PrismaMechHead
Prisma Mech Head Sentinel Mask
200,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍175 2015, October 02 - 04
2016, March 23 - 25
TempoRoyale
Tempo Royale
175,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍385 2015, October 16 - 18
PrimedMorphicTransformer
Primed Morphic Transformer
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍350 2015, October 16 - 18
PrimedTargetCracker
Primed Target Cracker
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2015, October 30 - November 01
DayoftheDeadDarkSwordSkin
Day of the Dead Dark Sword Skin
250,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍320 2015, October 30 - November 01
PrimedRifleAmmoMutation
Primed Rifle Mutation
140,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2015, November 13 - 15
PrimedShotgunAmmoMutation
Primed Shotgun Mutation
140,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2015, November 13 - 15
ElixisRedeemerSkin
Elixis Redeemer Skin
250,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍325 2015, November 27 - 29
LeftPrismaEdoShoulderPlates
Left Prisma Edo Shoulder Plates
55,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍100 2015, December 11 - 13
RightPrismaEdoShoulderPlates
Right Prisma Edo Shoulder Plates
55,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍100 2015, December 11 - 13
LeftPrismaEdoKneePlates
Left Prisma Edo Knee Plates
55,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍100 2015, December 25 - 27
RightPrismaEdoKneePlates
Right Prisma Edo Knee Plates
55,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍100 2015, December 25 - 27
PrismaEdoChestPlate
Prisma Edo Chest Plate
250,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍225 2015, December 25 - 27
Quanta Aufeis Skin
Quanta Aufeis Skin
300,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍300 2016, January 08 - 10
PrimedBaneOfInfested
Primed Bane of Infested
140,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2016, January 08 - 10
PrimedBaneOfCorpus
Primed Bane of Corpus
140,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2016, January 08 - 10
PrimedBaneOfGrineer
Primed Bane of Grineer
140,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2016, January 22 - 24
Affinity Booster
3-Day Affinity Booster
200,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍450 2016, January 22 - 24
thru
2016, February 26 - 28,
2016, March 11 - 13
Credit Booster
3-Day Credit Booster
75,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍350 2016, January 22 - 24
thru
2016, February 26 - 28,
2016, March 11 - 13
Resource Booster
3-Day Resource Booster
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2016, January 22 - 24
thru
2016, February 26 - 28,
2016, March 11 - 13
Orokin Catalyst
Orokin Catalyst
400,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍700 2016, January 22 - 24
GrustragThreeMark
Grustrag Three Beacon
125,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍200 2016, February 12 - 14
2016, February 26 - 28
StalkerMark
Stalker Beacon
125,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍200 2016, February 12 - 14
2016, February 26 - 28
ZanukaHunterMark
Zanuka Hunter Beacon
125,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍200 2016, February 12 - 14
2016, February 26 - 28
Pummel
Pummel
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍300 2016, February 26 - 28
CrashCourse
Crash Course
200,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍330 2016, February 26 - 28
FullContact
Full Contact
220,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍365 2016, February 26 - 28
CollisionForce
Collision Force
250,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍400 2016, February 26 - 28
SandsOfInaros
Sands of Inaros
50,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍200 2016, March 4 - 12
BuzzKillModU145
Buzz Kill
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍375 2016, March 11 - 13
SweepingSerrationNew
Sweeping Serration
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍375 2016, March 11 - 13
MaimNew
Maim
150,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍375 2016, March 11 - 13
KiTeerSentinelMask
Ki'Teer Sentinel Mask
200,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍500 2016, March 11 - 13
QuantaVandal
Quanta Vandal
300,000‍ Credits64 + PrimeBucks‍450 2016, March 25 - 27

Ngoài lề

  • Ducats được đặt tên theo một mệnh giá có thật được làm bằng vàng và bạc sử dụng từ thời trung cổ đến cuối thế kỷ 20.
    • Baro thường gọi chúng là "Orokin ducats" diều này chứng tỏ Ducats là đơn vị tiền tệ của thời đại Orokin.
  • Vào Update 15.8, Ducats được thể hiện ở dạng Forma64 Forma khi coi trong túi đồ tuy nhiên thì bây giờ nó đã được đẩy lên thanh hiển thị ở góc trên bên trái.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.