FANDOM


Draga là loại lính thủy cơ bản nhất có thể tìm thấy dưới nước ở Grineer Sealab. Chúng cầm Harpak và bơi khá chậm, nhưng sẽ bơi nhanh hơn khi nhìn thấy người chơi.

Chiến thuật

  • Chúng sẽ tấn công người chơi từ bên trên hoặc từ dưới phụ thuộc vào hướng người chơi sử dụng Archwing đang nhìn tới.
  • chúng sẽ tận dụng bất cứ chỗ nấp nào dưới nước và sẽ lùi về đó rồi bắn trả.

Lời khuyên hữu ích

  • Tìm những đường bong bóng tạo ra bởi các viên đạn của Harpak để tìm vị trí của chúng.
  • Nếu dùng Odonata hoặc Odonata Prime, kích hoạt Energy Shell (mặc địch là 1) sẽ giúp bạn tiến thẳng tới chúng không gặp trở ngại.

Ảnh

  • Codex của Draga


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.