FANDOM


Discharge StrikeWarframe Augment Mod dành cho Nekros Soul Punch trong PvP làm cạn kiệt năng lượng của đối thủ.

Chỉ số

Rank Energy depleted Cost Conclave
0 6 6 C5
1 13 7 C5
2 19 8 C8
3 25 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.