FANDOMDespoilWarframe Augment Mod cho phép Nekros dùng máu thay năng lượng để cast Desecrate.

Chỉ số

Rank Health Cost Cost Conclave
0 80 6 C5
1 70 7 C5
2 60 8 C8
3 50 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ Partner của The Perrin Sequence hoặc Exalted của Red Veil với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Desecrate sẽ không còn dùng năng lượng nữa, thay vào đó sẽ dùng máu mỗi lần cast.
  • Desecrate sẽ không cast được nếu như Nekros không còn đủ máu để rút.

Gợi ý

  • Augment này có thể sử dụng cùng Equilibrium để hồi cả năng lượng và máu khi nhặt orb máu, thường xảy ra với đồ drop từ Desecrate.
  • Không gián đoạn Rejuvenation. Hiệu quả của nó sẽ bắt đầu ngay sau khi nhận sát thương.
  • Vũ khí cận chiến mà dùng Life Strike hoặc Furis với Winds of Purity có thể sử dụng để hồi máu.
  • RageQuick Thinking không bị ảnh hưởng rút máu từ Despoil.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.