Depleted Reload là một Corrupted mod dành riêng cho súng tỉa(Sniper) có tác dụng làm giảm lượng đạn trong băng và tăng tốc độ thay đạn.

Thông số

Rank Số Đạn Trong Băng Tốc Độ Thay Đạn Điểm Mod Conclave
0 -10% 8% 2 C8
1 -20% 16% 3 C8
2 -30% 24% 4 C11
3 -40% 32% 5 C14
4 -50% 40% 6 C17
5 -60% 48% 7 C20

Lưu ý

  • Phép tính thời gian thay đạn là như sau:
    TG thay đạn = TG thay đạn gốc ÷ (1 + TG thay đạn mod)
  • Mod này có thể cộng dồn với Primed Fast Hands để tăng tốc độ thay đạn lên 103%.

Ngoài lề

  • Khi mod này mới được đưa vào game, dùng với Vectis sẽ dẫn đến băng đạn còn 0, làm cho súng dùng luôn đạn trong số đạn dự trữ, gây ra tốc độ bắn rất là nhanh mà không phải thay đạn. Đã được sửa vào updateHotfix 17.0.3; và bây giờ Vectis là súng duy nhất không bị ảnh hưởng bởi tác dụng trừ của mod.

Xem thêm

  • Fast Hands, phiên bản mod thường chỉ tăng tốc độ thay đạn.
  • Tainted Mag, phiên bản mod trái ngược hẳn với mod này dành cho súng trường(Rifle) và cung(Bow).Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.