FANDOM


Defiled ReckoningPvP Warframe Augment Mod độc quyền của PvP dành cho Oberon Reckoning khiến Health Orbs tạo ra từ các kill từ Reckoning tạm thời vô hình và kẻ thù không sử dụng được.

Chỉ số

Rank Duration Cost Conclave
0 3s 6 C5
1 5s 7 C5
2 8s 8 C8
3 10s 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Patch History

See also

SyndicateStandingWarframe Augments

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.