FANDOM


Deceptive BondWarframe Augment Mod cho Loki Decoy trong PvP that chuyển hướng sát thương gây cho Loki lên decoy và ngược lại.

Chỉ số

Rank Damage Redirected Cost Conclave
0 12.5% 6 C5
1 25% 7 C5
2 37.5% 8 C8
3 50% 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.