FANDOM


HalloweenBundle2014

Bản mẫu:QuotesMột bộ skin trang trí làm đẹp kho vũ khí của bạn. Bao gồm 9 skin vũ khí có hình đầu lâu.

Gói Day of the Dead Weapon Skin Pack chỉ bán với thời gian giới hạn trong Market với giá 145‍ Platinum64, rẻ hơn 35‍ Platinum64 khi mua từng món (180‍ Platinum64). Được giới thiệu vào Update 15.0.5, gói skin này cùng với gói trước đó Day of the Dead Weapon Skin Pack được bán lại từ ngày 27 tháng 10 đếm 3 tháng 11, 2014.

Gói bao gồm

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.