Viral b.png Viral (Khuẩn độc) là 1 trong 6 loại sát thương nguyên tố kết hợp, tạo ra từ Cold b.png ColdToxin b.png Toxin. Gây nhiều sát thương tới IconGrineerB.svgGrineerIconCorpusB.svgCorpus, nhưng giảm sát thương trước IconInfestedB.pngInfested hạng nhẹ.

Viral b.png Viral gây Hiệu ứng Status Virus, giảm health hiện tại và tối đa đi 50% trong 6 giây. Sát thương của phát bắn tạo hiêu ứng sẽ được tính trước khi[1] Proc Viral b.png Viral giảm Health. Nhiều Proc trong 1 lúc không giảm Health thêm nữa, nhưng làm mới thời gian của hiệu ứng giảm Health đi một nửa (có thể đã thay đổi theo ảnh dưới). Sát thương gây ra trong khi ProcViral b.png Viral đang hoạt động chuyển thằng vào Health sau khi hiệu ứng hết.

Theo Update 17.2, lượng Health mất bởi bất cứ loại địch nào sẽ hồi lại sau khi hiệu ứng hết, vì thế Viral b.png Viral khá ổn định trong PvP (Conclave and Duels) và PvE.


1 Proc, 50 điểm sát thương Viral b.png Viral 2 Proc (trong 6 giây), 50 điểm sát thương Viral b.png Viral (Mỗi phát bắn)
  1. Health gốc của kẻ địch: 500/500.
  2. Sát thương gây ra : 450/500.
  3. Proc Viral b.png Viral gây ra: 225/250.
  4. Khi Proc hết, Health trở lại về: 450/500.
  1. Health gốc của kẻ địch: 500/500.
  2. Sát thương gây ra : 450/500.
  3. Proc Viral b.png Viral gây ra: 225/250.
  4. Sát thương lần 2 được gây ra, Proc làm mới: 175/250.
  5. SAu khi Proc hết, Health trở thành: 400/500.

Hiệu quả

IconGrineerB.svgGrineer Health Hiệu quả của Viral b.png Viral IconCorpusB.svgCorpus Health Hiệu quả của Viral b.png Viral IconInfestedB.pngInfested Health Hiệu quả của Viral b.png Viral
Cloned Flesh +75% Flesh +50% Infested –50%
Ferrite Armor Shield Infested Flesh
Alloy Armor Proto Shield Fossilized
Machinery –25% Robotic Sinew

Nguồn gây sát thương Viral

Vũ khí


Mod


Kĩ năng


Kẻ địch

==Ảnh và tư liệu==

Testing_Viral_Status_Effect_Mechanics_on_Trinity_with_Blessing

Testing Viral Status Effect Mechanics on Trinity with Blessing

Video Demo on Testing How Viral Status Effect Works on Trinity

Xem thêm

KhácCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.