FANDOM


Cryotic là một tài nguyên đặc biệt, có sẵn chủ yếu ở chế độ Game Excavation. Nó cũng có thể được lấy từ Resource Caches. Nó đã được giới thiệu trong bản cập nhật 14.5, trong sự kiện Operation Cryotic Front.

Tập hợp mẹo

Cryotic chủ yếu thu được bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ Excavation, là loại nhiệm vụ duy nhất thưởng Cryotic với số lượng lớn. Cryotic đôi khi cũng được tìm thấy với lượng nhỏ hơn bên trong Orokin Sabotage và Earth Sabotage Resource Caches. Mặc dù điều này không được nêu ra trong suốt Excavation mission, nhưng có resource boosters thu được gấp đôi thu nhập Cryotic vào cuối nhiệm vụ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.