FANDOM


The Cryo Rounds mod tăng sát thương Cold b Cold lên vũ khí tới 15% mỗi rank tối đa là 90% tại rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +15% 6 C8
1 +30% 7 C8
2 +45% 8 C11
3 +60% 9 C14
4 +75% 10 C17
5 +90% 11 C20

Ghi chú

  • Sát thương Cold b Cold gây ra tăng sát thương lên khiên shields.
  • Trước Update 16.0, Cryo Rounds có điểm mod cơ bản là 4 tối đa là 9. Update 16 tăng lên 6 và 11 tương ứng, đứng cùng hàng với các mod thuần sát thương ele khác.

Gallery

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.