FANDOM


Critical Deceleration là một Corrupted mod tăng cơ hội chí mạng(Critical Hit) và giảm tốc độ bắn của các loại súng săn(Shotgun).

Thông số

Rank Cơ hội Critical Tốc độ bắn Điểm Mod Conclave
0 +8% -5% 4 C5
1 +16% -10% 5 C6
2 +24% -15% 6 C7
3 +32% -20% 7 C8
4 +40% -25% 8 C9
5 +48% -30% 9 C10

Lưu ý

  • Hiện tại chỉ có Vaykor Hek là vũ khí duy nhất có thể hưởng lợi nhiều từ mod này.

Xem thêmCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.