FANDOM


Creeping Bullseye là một Corrupted mod tăng cơ hội chí mạng(Critical Hit) và giảm tốc độ bắn của các loại súng lục(Pistol).

Thông số

Rank Cơ hội Critical Tốc độ bắn Điểm Mod Conclave
0 +8% -6% 4 C5
1 +16% -12% 5 C6
2 +24% -18% 6 C7
3 +32% -24% 7 C8
4 +40% -30% 8 C9
5 +48% -36% 9 C10

Lưu ý

  • Người chơi có thể dùng những mod tăng tốc độ bắn nếu cần kháng lại tác dụng của mod này. Lethal Torrent nếu dùng ở rank cao nhất cùng với mod này sẽ tăng tốc độ bắn lên 24%.

Xem thêm



Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.