FANDOM


Continuous Misery tăng thời gian Status Effects của súng trường. Chỉ ảnh hưởng procs với thời gian liên quan, cũng tăng thời gian của debuff, hoặc số lượng tick dành cho thứ có hiệu ứng DoT gây sát thương. Puncture, Slash, Cold, Heat, Toxin, Magnetic, Radiation, và Viral proc nhận lợi ích từ việc tăng thời gian.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +25% 4 C5
1 +50% 5 C5
2 +75% 6 C8
3 +100% 7 C10

Gợi ý

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.