FANDOM


Constitution là một Nightmare mod giúp giảm thời gian phục hồi của Warframe khi bị Knockdown và tăng Power Duration kỹ năng của Warframe.

Thông số

Rank Hồi phục Knockdown Power Duration Điểm Mod Conclave
0 +10% +7% 10 C8
1 +20% +14% 11 C8
2 +30% +21% 12 C14
3 +40% +28% 13 C20

Lưu ý

  • Có thể cộng dồn với Continuity và Narrow Minded  để tăng Power Duration lên cao hơn.
  • không cộng dồn với mod Handspring max rank, nhưng mà lại cộng được nếu dùng Handspring unrank. (Cần được test nhiều thêm hoặc có thông báo chính thức từ DE)

Bộ sưu tập

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.