FANDOM


Chaos Sphere là một mod bổ trợ cho Warframe( Warframe Augment Mod) của Nyx, gây ảnh hưởng lên những kẻ thù bước vào phạm vi của Chaos, phạm vi này sẽ bị giảm dần theo thời gian và không giới hạn mục tiêu bị ảnh hưởng.

Chỉ số

Cấp Duration Hao tổn Conclave
0 25% 6 C5
1 30% 7 C5
2 40% 8 C8
3 50% 9 C10

Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được bằng cách đạt tới cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis, hoặc cấp bậc Flawless của New Loka, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Trong khoảng thời gian sử dụng Chaos, một vòng tròn hiển thị dưới dạng một bức tường năng lượng sẽ nằm tại vị trí mà bạn sử dụng sức mạnh. Bất kì kẻ thù nào bước vào phạm vòng tròn này sẽ bị ảnh hưởng bởi Chaos. Và vòng tròn này sẽ nằm cố định tại một vị trí chứ không di chuyển theo Nyx.
    • Vòng tròn này sẽ chỉ tồn tại theo đúng thời lượng(duration) của Chaos và bị teo dần theo thời gian.
    • Thời lượng của Chaos càng lâu thì vòng tròn sẽ càng chậm bị teo nhỏ và ngược lại.
    • Sự teo nhỏ của hiệu ứng hỗn loạn thường xảy ra nhanh hơn tốc độ tiến tới của kẻ thù nên nó sẽ hạn chế sự hữu dụng của mod này.
  • Thời gian hoạt động của Chaos sẽ chấm dứt khi Chaos Sphere bị biến mất hoàn toàn và sẽ không còn kẻ thù nào bị dính hiệu ứng hỗn loạn.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.