CapacitanceWarframe Augment Mod dành cho Volt chuyển đổi phần trăm sát thương gây ra bởi Overload thành các tấm khiên, chia cho hắn và đồng minh.

Chỉ số

Rank Shield Bonus Cost Conclave
0 3% 6 C5
1 4% 7 C5
2 5% 8 C8
3 7% 9 C10


Cách kiếm

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Maxim của Arbiters of Hexis hoặc Exalted của Red Veil với giá ReputationLargeBlack.png‍25,000.

Ghi chú

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.