FANDOM


Calm & FrenzyWarframe Augment Mod dành cho Equinox hỗ trợ lan truyền hiệu ứng của Rest & Rage. Kẻ địch bị giết khi bị ảnh hưởng Rest & Rage lan sang các kẻ địch khác ở gần chúng , tăng thêm một lượng thời gian còn lại.

Chỉ số

Rank Range Duration Cost Conclave
0 2m 40% 6s C5
1 3m 60% 7s C5
2 4m 80% 8s C8
3 5m 100% 9s C10

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt đến cấp độ Maxim của Arbiters of HexisFlawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.