FANDOM


Burdened Magazine là một Corrupted mod tăng số đạn trong băng của các loại súng săn(Shotgun) trong khi đó giảm tốc độ thay đạn.

Thông số

Rank Số đạn trong băng Thời gian thay đạn Điểm Mod Conclave
0 +10% -3% 6 C5
1 +20% -6% 7 C5
2 +30% -9% 8 C6
3 +40% -12% 9 C8
4 +50% -15% 10 C9
5 +60% -18% 11 C10

Mức đạn được tăng

Với nhiều loại súng, chỉ cần tăng 5% số lương đạn trong băng là ta sẽ được 1 số không nguyên. Khi điều này xảy ra, số đạn thêm được sẽ làm tròn lên đến gần 0.5 nhất. Bảng sau cho thấy sự gia tăng cụ thể của từng vũ khí nhất định.

Rank 0 1 2 3 4 5
Boar +1 +2 +3 +4 +5 +6
Boar Prime +2 +3 +5 +6 +8 +9
Drakgoon +1 +1 +2 +3 +4 +4
Hek +0 +1 +1 +2 +2 +2
Kohm +25 +49 +74 +98 +123 +147
Phage +4 +8 +12 +16 +20 +24
Sobek +2 +4 +6 +8 +10 +12
Strun +1 +1 +2 +2 +3 +4
Strun Wraith +1 +2 +2 +3 +4 +5
Sweeper +1 +2 +3 +4 +5 +6
Tigris +0 +0 +1 +1 +1 +1

Lưu ý

  • Phù hợp với nhiều Shotgun có số đạn rất lớn trong băng (vd: Boar, Boar Prime, Sobek, hoặc Phage).
    • Một vài súng có thể dùng được cả băng đạn trong 1 trận đấu với kẻ địch, nên gần như kháng được số thời gian thay đạn bị trừ.
  • Cộng dồn với Ammo Stock để được cộng thêm 120% số đạn trong băng súng.

Ngoài lề

  • Trước updateUpdate 16.7, mod này dùng được trong PvP cho đến khi bị thay bằng mod riêng cho PvP cùng với nhiều mod khác.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Tainted Mag, bản sao mod này nhưng giành cho súng trường(Rifle).
  • Tainted Clip, bản sao mod này nhưng giành cho súng lục(Pistol).
  • Ammo Stock, bản mod thường chỉ tăng số đạn trong băng.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.