FANDOM


Broad Eyeshotgun mod có thể sử dụng được ở cả PvE và PvP tăng khả năng zoom trong khi Aim Glide.

Chỉ số

Rank Zoom Cost Conclave
0 -10% 2 C1
1 -20% 3 C1
2 -30% 4 C1
3 -40% 5 C1
4 -50% 6 C1
5 -60% 7 C1

Cách kiếm

  • Mod này có thể có được bằng cách đạt rank Mistral của Conclave Syndicate, với giá ReputationLargeBlack‍10,000 .

Patch History

See also

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.