FANDOM


Bounty Huntershotgun mod độc quyền của PvP khiến cho mục tiêu bị bắn bởi shotgun tạm thời hiện lên trên minimap.

Chỉ số

Rank Seconds Cost Conclave
0 +1 1 C?
1 +2 3 C?
2 +3 4 C?
3 +4 5 C?
4 +5 6 C?
5 +6 7 C10

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt rank Mistral của Conclave Syndicate, với giá ReputationLargeBlack‍10,000 .

Patch History

See also

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.