FANDOM


Blunderbuss tăng critical chance của shotgun lên 15% mỗi rank và tối đa lên 90% tại rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +15% 4 C5
1 +30% 5 C5
2 +45% 6 C6
3 +60% 7 C8
4 +75% 8 C9
5 +90% 9 C10

Ghi chú

  • Crit chance tăng từ mod này không phải thêm vào, mà là nhân lên. Ví dụ, Strun Wraith có crit chance cơ bản là 15%. Với rank 5 Blunderbuss, nó sẽ có 28.5% (15% + [15% * 0.9]) cơ hội gây crit.

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.