FANDOM


Blink BlinkIcon
ENERGY
25
KEY
1
Blink
Itzal Archwing di chuyển thức thời đến một khoảng không khác, đồng thời thoát khỏi việc bị nhắm bởi kẻ thù.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:7 / 10 / 12 / 15 giây
Khoảng cách:160 / 240 / 320 / 400 m (khoảng cách di chuyển)
80 / 120 / 160 / 200 m (khoảng cách làm choáng)

  • Itzal di chuyển tức thời 160 / 240 / 320 / 400 meters theo hướng người chơi nhìn. Và kẻ thù đúng trong phạm vi 80 / 120 / 160 / 200 meters sẽ bị choáng trong 7 / 10 / 12 / 15 giây.
    • Power Duration ảnh hưởng đến thời gian choáng của kẻ thù.
    • Power Range ảnh hưởng đến khoảng cách di chuyển và phạm vi gây choáng.
    • Blink bị giới hạn bởi hướng nhìn vì nó không thể nhảy qua các vật thể chắn.
    • Nếu vô tình nhắm vào kẻ thù hoặc vật thể thì Blink sẽ dừng trước mục tiêu một khoảng.
  • Sử dụng kỹ năng này sẽ tránh được tia điện của Temporal Dreg.

Maximization là một cơ cấu chủ yếu của game: Nhờ vào những cách kết hợp mod khác nhau sẽ cho ra một chỉ số tối đa của kỹ năng. Để tìm hiểu thêm thì nhấn vào từng mục:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.