Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki

Blind Rage là một Corrupted mod tăng Power Strength nhưng lại giảm Power Efficiency các kỹ năng của Warframe.

Thông số

Rank Power Strength Power Efficiency Điểm Mod Conclave
0 +9% -5% 6 C8
1 +18% -10% 7 C8
2 +27% -15% 8 C9
3 +36% -20% 9 C10
4 +45% -25% 10 C12
5 +54% -30% 11 C13
6 +63% -35% 12 C14
7 +72% -40% 13 C16
8 +81% -45% 14 C17
9 +90% -50% 15 C18
10 +99% -55% 16 C20

Lưu ý

  • Blind Rage dùng ở rank cao nhất sẽ làm tốn 155 energy khi xài kỹ năng 4 của nhiều Warframe.
  • Nếu dùng với Streamline thì mod này sẽ không làm giảm Efficiency cho đến khi đạt từ rank 5 trở lên.
  • Blind Rage ở rank 5 tăng số Strength của Warframe nhiều hơn Intensify ở rank 5 là 24%.
  • Mod có thể cộng dồn với Intensify, Transient Fortitude, và Power Drift để tăng Power Strength thêm 199%.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Intensify, một mod thường chỉ tăng Power Strength.
  • Transient Fortitude, một mod Corrupted cũng tăng Power Strength nhưng giảm Power Duration.