FANDOM


Blind Rage là một Corrupted mod tăng Power Strength nhưng lại giảm Power Efficiency các kỹ năng của Warframe.

Thông số

Rank Power Strength Power Efficiency Điểm Mod Conclave
0 +9% -5% 6 C8
1 +18% -10% 7 C8
2 +27% -15% 8 C9
3 +36% -20% 9 C10
4 +45% -25% 10 C12
5 +54% -30% 11 C13
6 +63% -35% 12 C14
7 +72% -40% 13 C16
8 +81% -45% 14 C17
9 +90% -50% 15 C18
10 +99% -55% 16 C20

Lưu ý

  • Blind Rage dùng ở rank cao nhất sẽ làm tốn 155 energy khi xài kỹ năng 4 của nhiều Warframe.
  • Nếu dùng với Streamline thì mod này sẽ không làm giảm Efficiency cho đến khi đạt từ rank 5 trở lên.
  • Blind Rage ở rank 5 tăng số Strength của Warframe nhiều hơn Intensify ở rank 5 là 24%.
  • Mod có thể cộng dồn với Intensify, Transient Fortitude, và Power Drift để tăng Power Strength thêm 199%.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Intensify, một mod thường chỉ tăng Power Strength.
  • Transient Fortitude, một mod Corrupted cũng tăng Power Strength nhưng giảm Power Duration.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.