FANDOM


NavCodeVayHekA NavCodeVayHekB NavCodeVayHekC NavCodeVayHekD
Delta Beacon Gamma Beacon Kappa Beacon Omega Beacon

Beacons là loại tài nguyên rớt ra từ Grineer Prosecutors. Chúng có cách hoạt động giống y như Nav Coordinates và là vật phẩm cần thiết dùng để chế tạo Vay Hek Frequency Triangulator. Frequency Triangulator từng đợc sử dụng để làm nhiệm vụ Assassination Councilor Vay Hek. Tuy nhiên thì hiện nay không còn được sử dụng và blueprint dùng để chế tạo key cũng bị tháo xuống khỏi trò chơi, loại nguyên liệu này hiện nay không có mục đích sử dụng.

Chỗ Farm

  • Delta : Casta, Nuovo và Egeria
  • Gamma : Pallas hoặc Kiste, Casta
  • Kappa : Pallas hoặc Kiste
  • Omega : Pallas hoặc Kiste

Ghi chú

  • Tất cả các loại beacons có thể bán để lấy 750 credits.
  • Beacons có thể giao dịch.
  • Update 15.13 chuyển Vay Hek thành boss của Earth và xuất hiện khi người chơi đạt Mastery Rank 5.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.