FANDOM


Bane of Grineer tăng damage cho súng trường khi chống lại Grineer. Mod tăng cả sát thương cơ bản và sát thương ele của vũ khí.


Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 4 C1
1 +10% 5 C1
2 +15% 6 C1
3 +20% 7 C1
4 +25% 8 C1
5 +30% 9 C1

Media

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.