FANDOM


Bane of Corpus tăng damage của súng trường khi chống lại Corpus. Mod tăng cả sát thương cơ bản và sát thương ele của vũ khí.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 4 C1
1 +10% 5 C1
2 +15% 6 C1
3 +20% 7 C1
4 +25% 8 C1
5 +30% 9 C1

Media

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.