FANDOMAssimilateWarframe Augment Mod cho Nyx cho phép người dùng di chuyển khi đang sử dụng Absorb.

Chỉ số

Rank Movement Speed Cost Conclave
0 30% 6 C?
1 40% 7 C?
2 45% 8 C?
3 50% 9 C?

Cách kiếm

  • Có thể đạt được khi đạt rank Maxim của Arbiters of Hexis, hoặc rank Flawless của New Loka, với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.