FANDOM


Nhiệm vụ Ám sát - Assassination yêu cầu người chơi phải tiêu diệt một con Boss đặc biệt và sau đó tẩu thoát. Đây là một trong những nhiệm vụ được làm để farm thường xuyên nhất vì nó có cơ hội cao để rơi Resources hiếm hoặc Blueprints.

New infested boss - J3 golum

Lưu ý

  • Nhiều boss đang được tái thiết kế lại để làm cho chúng trông "ra dáng boss" hơn. Vì vậy, hầu hết những thông tin ở đây sẽ thay đổi trong tương lai.
  • Stalker không được coi là một boss, nhưng là một kẻ ám sát đặc biệt.
  • Mỗi hành tinh (trừ Eris) chỉ có một nhiệm vụ assassination.

Những nhiệm vụ Assassination

Có tổng cộng 17 nhiệm vụ Assassination.
Boss Các hành tinh Tên nhiệm vụ Phe phái Level Tile Sets Blueprints
Mercury Tolstoj

(Captain Vor)

Grineer 9 - 11 Grineer Asteroid Cronus & Seer
Venus Fossa

(Jackal)

Corpus 6 - 8 Corpus Ship Rhino
Earth Oro

(Councilor Vay Hek)

Grineer 20 - 25 Grineer Forest Hydroid
Mars War

(Lieutenant Lech Kril)

Grineer 11 - 13 Grineer Settlement Frost
Phobos Iliad

(The Sergeant)

Corpus 13 - 15 Corpus Ship Mag
Ceres Exta 

(Captain Vor and Lieutenant Lech Kril)

Grineer 14 - 16 Grineer Shipyard Trinity & Miter & Twin Gremlins
Jupiter Themisto 

(Alad V)

Corpus 18 - 20 Corpus Gas City Valkyr
Europa Naamah 

(Raptors)

Corpus 21 - 23 Corpus Ice Planet Nova
Saturn Tethys 

(General Sargas Ruk)

Grineer 24 - 26 Grineer Galleon Ember
Uranus Titania 

(Tyl Regor)

Grineer 27 - 29 Grineer Sealab Equinox
Neptune Psamathe 

(Hyena Pack)

Corpus 30 - 32 Corpus Ship Loki
Pluto Hades 

(Ambulas)

Corpus 35 - 45 Corpus Outpost Excalibur
Sedna Merrow 

(Kela De Thaym)

Grineer 35 - 40 Grineer Asteroid Saryn & Twin Kohmak
Eris Jordas Golem Assassinate 

(Jordas Golem)

Infested 32 - 34 Infested Ship Atlas
Eris Mutalist Alad V Assassinate 

(Mutalist Alad V)

Infested 30 - 35 Infested Ship Mesa
Invasion Phorid Alert 

(Phorid)

Infested ? - ? Grineer Asteroid Nyx
Orokin Derelict Orokin Derelict Assassinate 

(Lephantis)

Infested 25 - 35 Orokin Derelict Nekros

Hình ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.