FANDOM


Armored Agility là một Nightmare mod tăng Sprint speedarmor của Warframes.

Thông số

Rank Sprint Speed Armor Điểm Mod Conclave
0 +2.5% +7.5% 6 C8
1 +5.0% +15.0% 7 C8
2 +7.5% +22.5% 8 C11
3 +10.0% +30.0% 9 C14
4 +12.5% +37.5% 10 C17
5 +15.0% +45.0% 11 C20

Cách lấy

  • Armored Agility có thể nhận được từ phần thưởng ngẫu nhiên sau khi hoàn thành Nightmare Mode. Mod cũng đôi khi được đưa lên làm phần thưởng Alert.
  • Mod này cũng có sẵn trong gói 4300 Platinum trên website và lấy được sau khi mua.

Ngoài lề

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Sprint Boost, một aura mod tăng sprint speed.
  • Rush, một mod khác cũng tăng sprint speed.
  • Steel Fiber, một mod khác cũng tăng armor.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.