FANDOM


Antimatter MineWarframe Augment Mod cho Nova Antimatter Drop trong PvP tạo ra một quả cầu đã charge đầy sẽ phát nổ sau 6s hoặc khi gần kẻ thù.

Chỉ số

Rank Duration Cost Conclave
0 2 sec 6 C5
1 3 sec 7 C5
2 5 sec 8 C8
3 6 sec 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.