FANDOM


Ammo Stock mod tăng magazine capacity cho shotgun lên 10% mỗi rank tối đa là 60% tại rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +10% 2 C5
1 +20% 3 C5
2 +30% 4 C6
3 +40% 5 C8
4 +50% 6 C9
5 +60% 7 C10

Tăng sức chứa băng đạn

Đối với một vài vũ khí, tăng 10% (hoặc nhân lên của nó) thì kết quá sức chứa băng đạn là một số không nguyên . Khi điều này xảy ra, số được làm tròn lên số nguyên gần nhất khi mà 0.5 được làm tròn lên. Bảng dưới đây cho thấy sự gia tăng sức chứa riêng biệt của các vũ khí nhất định.

Rank Base Rounds 0 1 2 3 4 5
Boar 10 +1 +2 +3 +4 +5 +6
Boar Prime 15 +2* +3 +5* +6 +8* +9
Drakgoon 7 +1* +1`` +2`` +3* +4* +4``
Hek 4 +0`` +1* +1`` +2* +2 +2``
Kohm 245 +25* +49 +74* +98 +123* +147
Phage 40 +4 +8 +12 +16 +20 +24
Sobek 20 +2 +4 +6 +8 +10 +12
Strun 6 +1* +1`` +2* +2`` +3 +4*
Strun Wraith 8 +1* +2* +2`` +3`` +4 +5*
Sweeper 10 +1 +2 +3 +4 +5 +6
Tigris 2 +0`` +0`` +1* +1* +1 +1``

Với bất kì giá trị được đánh dấu bằng ( * ), là số lượng thực tế của băng đạn cái được thêm vào đã được làm tròn lên với giá trị số nguyên đã được liệt kê, bởi vì giá trị tính toán sau dấu thập phân là bằng hoặc lớn hơn 0.5.

Với các giá trị được đánh dấu bằng ( `` ), là số lượng thực tế của băng đạn cái được thêm vào đã được làm tròn xuống với giá trị số nguyên đã được liệt kê, bởi vì giá trị tính toán sau dấu thập phân là bằng hoặc bé hơn 0.5.

Nếu số không có dấu, thì giá trị tính toán không được làm tròn.

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.