FANDOM


Alloy Armor (giáp hợp kim) là 1 loại giáp cao cấp của Grineer. Cũng có chức năng giống với Ferrite Armor. Alloy armor thường xuyên thấy được các quân lính hạng nặng tinh nhuệ sử dụng, ví dụ như Napalm và Bombard

Đặc điểm

-Điểm yếu :

- Kháng :

Những mục tiêu sử dụng loại này

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.