FANDOM


Agile Aimrifle mod có thể sử dụng trong cả PvE và PvP nó tăng movement speed khi đang aiming.

Chỉ số

Rank Movement Cost Conclave
0 +5% 2 C1
1 +10% 3 C1
2 +15% 4 C1
3 +20% 5 C1

Cách kiếm

  • Mod này có thể có được khi đạt rank Mistral của Conclave Syndicate với giá ReputationLargeBlack‍10,000 .

Patch History

Xem thêm

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.